Posts

Chọn phước lành nào: Tiền bạc, Danh tiếng hay Trí tuệ vô biên?

Thượng đế đã làm tất cả, nhưng ta lại chọn làm nạn nhân.

Kẻ vâng lời và kẻ bất tuân.

Hai câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn có câu trả lời.