Posts

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 6)- Thái độ quyết định cuộc sống.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện Phật giáo (phần 5)- Tập trung và Nỗ lực liên tục.

Giáo dục trẻ qua những câu chuyện phật giáo (phần 4)- Giá trị của trải nghiệm.

Giáo dục con qua những câu chuyện Phật giáo (phần 3)- Tha thứ và Buông bỏ.

Giáo dục con qua những câu chuyện Phật giáo (phần 2)- Thiển cận và phán xét.

Giáo dục con qua những câu chuyện Phật giáo- Kiên định và không trì hoãn.

Những câu chuyện giáo dục đức KHIÊM TỐN cho trẻ em.